I. Terminologia

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. Wydawca bonu - BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000322897.

2. BonCard lub bon BonCard - wydawana przez Wydawcę elektroniczna forma bonu towarowego na okaziciela będącego znakiem legitymacyjnym, stwierdzającym prawo osoby legitymowanej (każdorazowego Użytkownika bonu) do wymiany na towary lub usługi we wskazanych przez BONCARD POLSKA punktach handlowych lub usługowych, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu. BonCard nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywające BonCard od Wydawcy.

4. Użytkownik - każdorazowy okaziciel BonCard będący osobą fizyczną.

5. Rejestracja - proces weryfikacji Transakcji, umożliwiającej wymianę bonu BonCard na towar lub usługę, w trakcie którego ustalony zostaje m.in. status i Wartość Do Wykorzystania bonu BonCard.

6. Wartość Do Wykorzystania - przypisana bonowi BonCard kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary lub usługi przy użyciu BonCard we wskazanych przez Wydawcę punktach handlowych lub usługowych.

7. Serwis BonCard - serwis internetowy prowadzony na stronie www.boncard.pl umożliwiający sprawdzenie statusu, Wartości Do Wykorzystania na bonie BONCARD oraz zgłoszenie reklamacji przez Nabywcę lub Użytkownika BonCard.

8. Terminal - urządzenie umożliwiające Rejestrację operacji dokonywanych przy użyciu bonów BonCard, (termin ten obejmuje również kasy fiskalne i inne urządzenia i systemy informatyczne umożliwiające Rejestrację bonów).

9. Transakcja - dokonana przy użyciu BonCard operacja polegająca na wymianie bonu BonCard na towary lub usługi poprzez obniżenie wartości bonu (Wartości Do Wykorzystania) o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów lub usług.

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Bon elektroniczny BonCard ma zasięg krajowy i służy do realizacji Transakcji w punktach handlowych lub usługowych honorujących BonCard na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wykaz tych punktów znajduje się na stronie internetowej Serwisu BonCard pod adresem www.boncard.pl

2. Wartość Do Wykorzystania ustalana jest indywidualnie przez Nabywcę i BONCARD POLSKA. Informacje dotyczące Wartości Do Wykorzystania dla danego bonu BonCard przekazywane są Nabywcy wraz z bonem BonCard.

3. BonCard posiada wzór graficzny opracowany przez BONCARD POLSKA. Na podstawie odrębnej umowy, wzór graficzny może zostać dostosowany do potrzeb Nabywcy.

4. BonCard nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

5. BonCard jest ważny, tj. podlega wymianie na towary lub usługi w okresie wskazanym na bonie.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bony BonCard, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. Nabywca uprawniony jest do zgłoszenia zablokowania bonu.

§ 3

1. Bony BonCard są własnością Wydawcy.

2. Warunkiem przekazania bonów BonCard Nabywcy jest wcześniejsze zawarcie Umowy pomiędzy Nabywcą a BONCARD POLSKA i spełnienie zawartych w niej warunków. Nabywca ma prawo przekazać BonCard dowolnie wybranym przez siebie osobom fizycznym - Użytkownikom bonów BonCard.

3. BONCARD POLSKA nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji BonCard wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wynikające z utraty przez punkty handlowe lub usługowe honorujące BonCard połączenia z systemem BonCard.

4. BONCARD POLSKA nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Nabywcą.

5. Po dokonaniu zapłaty za bony BonCard na rzecz BONCARD POLSKA, Nabywca uzyskuje prawo aktywowania BonCard.

 

III. Użytkowanie BonCard

§ 4

Nabywca i Użytkownik BonCard przyjmują do wiadomości, iż:

1. Realizowane będą wyłącznie bony BonCard uprzednio aktywowane przez Nabywcę.

2. Użytkownik BonCard może posługiwać się bonem wielokrotnie od czasu jego aktywacji do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania, w okresie jego ważności.

3. BONCARD POLSKA, w celu ochrony interesów Nabywcy lub Użytkownika bonu BonCard oraz ochrony uzasadnionych interesów BONCARD POLSKA, zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się BonCard bez uprzedniego powiadomienia Nabywcy.

4. Użytkownik realizuje BonCard poprzez wręczenie bonu BonCard w punktach handlowych lub usługowych honorujących bony BonCard, gdzie następuje ich Rejestracja przy użyciu Terminalu. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega standardowej fiskalizacji.

5. BonCard jest odczytywany wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega Rejestracji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania.

6. BonCard nigdy nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Użytkownik bonu BonCard może sprawdzić stan konta swojego bonu (aktualną Wartość Do Wykorzystania) na stronie internetowej Serwisu BonCard pod adresem www.boncard.pl po zalogowaniu się przy pomocy numeru bonu BonCard.

8. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów lub usług przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny inną akceptowaną w danym punkcie handlowym lub usługowym formą płatności.

9. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów lub usług jest niższa od Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość BonCard po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako "reszta" lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości BonCard. 

10. BonCard może być używany w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jego zablokowania.

11. W przypadku utraty bonu BonCard możliwa jest blokada bonu. Blokady dokonuje Wydawca na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub Serwisu BonCard. BONCARD POLSKA nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli BONCARD przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania BonCard jest podanie przez Użytkownika numeru bonu (wybitego na karcie).

12. Uszkodzony bon BonCard może być wymieniony przez BONCARD POLSKA po dostarczeniu przez Nabywcę uszkodzonego egzemplarza i dokonaniu określonej przez BONCARD POLSKA opłaty za wydanie nowego bonu.

13. Punkt handlowy lub usługowy honorujący BonCard ma prawo odmówić realizacji BonCard w następujących przypadkach:

a. upływu terminu ważności BonCard,

b. nieskutecznej Rejestracji BonCard (np. braku odpowiednich środków - Wartości Do Wykorzystania - na BonCard),

c. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację BonCard (np. brak możliwości rejestracji, blokada BonCard, uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie).

14. Realizacja BonCard przez jego Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie bonu BonCard w sposób nieuprawniony, chyba że bon nie zostanie wcześniej zablokowany przez Wydawcę.

15. Zwrot przez Użytkownika towarów lub usług nabytych przy użyciu BonCard jest możliwy na zasadach obowiązujących w punkcie handlowym lub usługowym, w którym Użytkownik dokonuje Transakcji przy użyciu BonCard.

16. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu BonCard, Użytkownik zgłosi powyższe BONCARD POLSKA za pośrednictwem Serwisu BonCard lub infolinii.

17. Reklamacje związane z bonami BonCard będą rozpatrywane przez BONCARD POLSKA w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Wydawcy.

18. BonCard może być używany w okresie ważności bonu lub do czasu jego zablokowania. Środki pieniężne na bonie niewykorzystane przez Użytkownika i pozostałe na bonie po utracie jej ważności lub jej zablokowaniu, przepadają, co oznacza, że nie ma możliwości ich wypłaty w jakiejkolwiek formie ani na rzecz Użytkownika ani na rzecz Nabywcy.

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Nabywca przez wpłatę środków pieniężnych za bony BonCard, a Użytkownik przez przyjęcie BonCard oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.boncard.pl. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.

4. BONCARD POLSKA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach BONCARD POLSKA poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Serwisu BonCard pod adresem www.boncard.pl